Regulamin sklepu

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://dietetykodcukrzycy.pl/regulamin-strony/
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.
 3. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – Jarosław Szybiak prowadzący działalność gospodarczą Dietetyk od Cukrzycy pod adresem ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 6/29, 01-493 Warszawa, NIP 7952416065, REGON 520124449
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://dietetykodcukrzycy.pl
 6. Dietetyk – mgr Katarzyna Szybiak
 7. Konsultacja dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną – poprzez komunikator internetowy lub telefon.
 8. Konsultacja pierwsza – konsultacja dietetyczna, podczas której Dietetyk przeprowadza pierwszą rozmowę żywieniową z Konsumentem. Konsultacja pierwsza trwa około 1h.
 9. Konsultacja kolejna – konsultacja dietetyczna, podczas której Dietetyk przeprowadza kolejną rozmowę żywieniową z Konsumentem. Konsultacja kolejna trwa około 0,5h.
 10. Produkt cyfrowy – produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.
 11. Jadłospis indywidualny 7-dniowy – produkt cyfrowy będący spisem potraw o charakterze indywidualnym, przygotowany przez Dietetyka na okres 7 dni dla konkretnego Konsumenta, zawierający od 21 (3 posiłki na dobę) do 42 posiłków (6 posiłków na dobę). Czas przygotowania indywidualnego jadłospisu wynosi 14 dni kalendarzowych, poczynając od dnia następującego po dniu zawarcia umowy tzn. po opłaceniu zamówienia. Nie ma możliwości wykonania indywidualnego jadłospisu bez odbycia konsultacji dietetycznej.
 12. Jadłospis indywidualny 14-dniowy – produkt cyfrowy będący spisem potraw o charakterze indywidualnym, przygotowany przez Dietetyka na okres 14 dni dla konkretnego Konsumenta, zawierający od 42 (3 posiłki na dobę) do 84 posiłków (6 posiłków na dobę). Czas przygotowania indywidualnego jadłospisu wynosi 14 dni kalendarzowych, poczynając od dnia następującego po dniu zawarcia umowy tzn. po opłaceniu zamówienia. Nie ma możliwości zakupu indywidualnego jadłospisu bez odbycia konsultacji dietetycznej.
 13. Jadłospis – produkt cyfrowy, spis potraw przygotowany przez Dietetyka na okres 7 dni, zawierający od 21 do 42 posiłków. Jadłospis nie ma cech indywidualnych.
 14. Analiza Dzienniczka Żywieniowego z zaleceniami żywieniowymi – indywidualnie przeprowadzona ilościowa i jakościowa ocena sposobu żywienia połączona ze stworzeniem zaleceń żywieniowych w formie produktu cyfrowego. Czas przygotowania Analizy Dzienniczka Żywieniowego z zaleceniami wynosi 14 dni kalendarzowych, poczynając od dnia opłacenia zamówienia i dostarczenia przez Konsumenta swojego Dzienniczka Żywieniowego drogą poczty elektronicznej. Nie ma możliwości wykonania Analizy Dzienniczka Żywieniowego z zaleceniami żywieniowymi bez odbycia konsultacji dietetycznej.
 15. Dzienniczek Żywieniowy – spis potraw/produktów spożytych przez Konsumenta w ciągu 3 dni (najlepiej nie następujących po sobie) uwzględniający charakterystykę wspomnianych potraw/produktów (np. mleko 2%, serek homogenizowany firmy X) oraz ich ilość w miarach domowych (np. garść) lub gramach.
 16. E-book – produkt cyfrowy, publikacja elektroniczna zapisana w odpowiednim formacie, możliwym do odczytania za pomocą komputerów, telefonów komórkowych czy też innych przystosowanych do tego urządzeń elektronicznych.
 17. Licencja – określony zasady i warunki korzystania z utworu z zakresu prawa autorskiego dla produktów cyfrowych.

2. Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenie usług konsultacji dietetycznych, a także innych produktów opisanych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy, Dietetyka i Klientów.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie. 
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu, a także umowy o świadczenie usług.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@dietetykodcukrzycy.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

4. Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wybranie produktu i dodanie do koszyka. Klient zostanie automatycznie przekierowany na stronę Koszyka z możliwością podglądu i edycji wybranych produktów. Po kliknięcie w przycisk Przejdź do płatności Klient zostaje przekierowany do formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Klient może dokonać płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego oraz szybkich płatności typu BLIK i przelewu internetowego. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Klient zostanie przekierowany do formularza zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedawcą może zostać zawarta umowa określonego rodzaju: w przypadku konsultacji dietetycznej – umowa o świadczenie usług przez Dietetyka, w przypadku produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 4. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 4 powyżej.

5. Konsultacje dietetyczne

 1. W ramach Sklepu, Klient ma możliwość wybrania konsultacji dietetycznych w formie elektronicznej.
 2. Klient kupuje konsultację dietetyczną lub pakiet konsultacji i uiszcza za nie płatność za pomocą przelewu tradycyjnego.
 3. Po zakupie Klient kontaktuje się z Dietetykiem w celu ustalenia terminu konsultacji (Klient zobowiązany jest do podania numeru zamówienia). Zakupioną konsultację dietetyczną Klient może zrealizować w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty zakupu.
 4. W czasie konsultacji dietetycznej Klient może zamówić*:
  • indywidualny jadłospis 7 lub 14 dniowy,
  • analizę Dzienniczka Żywieniowego z zaleceniami.
 5. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 6. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
 7. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.   
 8. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 9. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 10. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim
 11. Warunkiem przystąpienia do współpracy z Dietetykiem jest zaakceptowanie Regulaminu.

*) – Ww. produkty cyfrowe zostaną przygotowane i dostarczone Klientowi drogą mailową w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich opłacenia, a w przypadku analizy Dzienniczka Żywieniowego – dodatkowo od dostarczenia wspomnianego Dzienniczka.

6. Dostawa i płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Płatności dokonywane są na konto bankowe nr: 70 1140 2004 0000 3002 8184 5892, MBANK
 3. Produkty cyfrowe dostarczane są Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czas dostawy jest różny w zależności od rodzaju produktu cyfrowego :
  • Indywidualny jadłospis 7 lub 14 – dniowy – czas realizacji (równoznaczny z czasem dostawy) 14 dni kalendarzowych od momentu opłacenia zamówienia
  • Analiza Dzienniczka Żywieniowego z zaleceniami żywieniowymi – czas realizacji (równoznaczny z czasem dostawy) 14 dni kalendarzowych od momentu opłacenia zamówienia i dostarczenia Dzienniczka Żywieniowego (brany jest pod uwagę termin ostatniego spełnionego warunku)
  • Jadłospis – czas dostawy wynosi 48h od momentu opłacenia zamówienia
  • E-book – czas dostawy wynosi 48h od momentu opłacenia zamówienia
 4. Fakturę za zakupione produkty Sprzedawca dostarczy na adres e-mail podany przez Klienta w ciągu 7 dni od daty sprzedaży.

7. Produkty elektroniczne

 1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis online itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Klientowi.
 3. W odniesieniu do jadłospisów, indywidualnych jadłospisów 7 i 14 dniowych, analizy Dzienniczka Żywieniowego z zaleceniami żywieniowymi, e-booków i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami punktu 9.
 4. W przypadku e-booków Klientowi udzielana jest licencja określająca zasady i warunki korzystania, w szczególności są to:
  • E-booki oferowane za pośrednictwem Sklepu Dietetyk od cukrzycy stanowią utwory w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym są objęte przewidzianą tym prawem ochroną.
  • Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego przez Klienta za pośrednictwem Sklepu e-booka.
  • Z chwilą przesłania przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w zamówieniu linka umożliwiającego pobranie e-booka, zostaje udzielona Klientowi licencja na korzystanie z e-booka.
  • Licencja na korzystanie z e-booka zostaje udzielona Klientowi na czas nieokreślony.
  • Klient może pobrać e-booka dowolną ilość razy.
  • Licencja na korzystanie z zakupionego e-booka umożliwia korzystanie z niego tylko przez Klienta, któremu licencja ta została udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego.
  • Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego Klient nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego ebooka, jego fragmentów, jego/ich kopii, wykorzystywania go/jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji ebooka, a także usuwania błędów ebooka.
  • Klient, który zakupił ebooka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.
  • E-booki sprzedawane w Sklepie są zabezpieczone przed nielegalnym kopiowaniem znakiem wodnym w postaci adresu mailowego Klienta.
  • Niedozwolone jest usuwanie zabezpieczenia e-booków.

8. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Dietetyka i Sprzedawcy.
 3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

9. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje również, w odniesieniu do produktów przygotowywanych na specjalne zamówienie Konsumenta oraz według osobistych preferencji.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Dietetyk i Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
 7. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 8. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu uzupełnienie procesu leczniczego czy też umożliwienie prowadzenia zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.

11. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorami danych osobowych Klienta jest Dietetyk i Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://dietetykodcukrzycy.pl/polityka-prywatnosci/

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Dietetyka,
  • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

13. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.10.2021.